Algemene voorwaarden verhuur vakantiewoing

1. Begrippen

“Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden.

“Huurder”: de natuurlijk persoon welke voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam de vakantiewoning huurt.

“Overeenkomst”: de overeenkomst aangegaan tussen de Huurder en de Verhuurder waarin de specifieke modaliteiten met betrekking tot de verhuur van de Vakantiewoning zijn opgenomen.

“Partijen”: de Huurder en de Verhuurder samen.

“Vakantiewoning”: het eigendom ‘Un-wind’ gelegen aan de A. ruzettelaan 187/8.04 te 8370 Blankenberge.

“Verhuurder”: de eigenaar van de vakantiewoning

“Website”: de website waarop de details met betrekking tot de Vakantiewoning terug te vinden zijn.

2. Doel

De Vakantiewoning is bestemd voor recreatieve doeleinden en bestemd om vakantie in door te brengen. De Huurder verklaart de Vakantiewoning enkel voor dit doel te gebruiken.

De Vakantiewoning heeft een maximum bezetting van 4 volwassenen en 1 kind. Huurder verklaart zich strikt aan dit maximum te houden.

3. Reserveren

Door het maken van een reservering bevestigt Huurder dat hij/zij de Algemene Voorwaarden van Verhuurder heeft gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat. Door het sluiten van de Overeenkomst bevestigt Huurder dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing tussen Partijen.

Na ontvangst van reservering door Huurder stuurt Verhuurder aan Huurder per email, na controle van de beschikbaarheid, de prijs voor de gevraagde periode, de bevestiging van de reservering per email, inclusief instructies met betrekking tot het gebruik van de Vakantiewoning en de bevestigingsfactuur. Deze mail van de Verhuurder betreft een optie op de aangevraagde periode, die dan definitief wordt na overschrijving van de voorschotfactuur.

Op de bevestigingsfactuur staan de bedragen welke en de data waarop de Huurder in termijnen (voorschot en slotbetaling, inclusief waarborg) dient te betalen op de aangegeven rekening van Verhuurder.

Pas na ontvangst van de voorschotbetaling ontstaat tussen Partijen een bindende Overeenkomst.

4. Betalingen

Huurder dient bij reservatie binnen de 7 dagen na de bevestigingsmail een voorschot van 20% van de huurprijs (inclusief waarborg) te storten op rekening van Verhuurder.
In de bevestigingsmail ontvangt Huurder een duidelijk overzicht van de door Huurder te betalen bedragen en uiterlijke termijnen.

De Huurder dient bij de betaling duidelijk het betreffende bevestigingsnummer en de huurperiode te vermelden.

Het totaal saldo moet via de slotbetaling ten laatste 14 dagen voor de aanvang van het verblijf bij Verhuurder op de rekening zijn bijgeschreven.
Voorschotten worden nooit terugbetaald.

5. Waarborg

Het bedrag van de waarborg is vastgelegd op 400,- euro per verblijf van 1 weekend, midweek of week (7 dagen). Bij een langere periode dan 1 week wordt de waarborg evenredig vermeerderd ten opzichte van de totale periode van het gereserveerde verblijf. De waarborg, of restant hiervan, wordt uiterlijk 14 dagen na vertrek van huurder aan Huurder terugbetaald, tenzij er een gegronde reden is (bijvoorbeeld in geval van grotere schade) waarbij een langere periode nodig is deze af te handelen. In dat geval zal Verhuurder dit per email aan Huurder vermelden, met verantwoording van de betreffende reden hiervan en een geschat tijdstip waarop de waarborg, of restant hiervan, zal worden terugbetaald.

De Huurder is verplicht eventuele gebreken onmiddellijk, en niet later dan 2 uur na aankomst in de Vakantiewoning, of bij het zich voordoen van schade, te melden aan Verhuurder. De melding dient zowel telefonisch als schriftelijk, gestaafd aan de hand van fotomateriaal te gebeuren.

6. Niet tijdig betalen

Indien Huurder niet tijdig het voorschot en de slotfactuur betaalt, ziet Verhuurder dit als annulering van de huur door de Huurder en is de Overeenkomst per direct ontbonden. Verhuurder heeft dan het recht de Vakantiewoning opnieuw in de markt voor verhuur aan te bieden. Het door Huurder eventueel betaalde voorschot wordt dan niet terugbetaald. Indien Huurder het voorschot nog niet heeft voldaan, blijft Huurder deze schuldig aan Verhuurder, ongeacht of Verhuurder de Vakantiewoning in de gereserveerde periode nog verhuurt.

7. Schade

Indien er zich een schadegeval tijdens het verblijf van Huurder in of om de Vakantiewoning voordoet, wordt dit verrekend via de door Huurder betaalde waarborg. Bij schade welke het bedrag van de resterende waarborg overtreft, worden de kosten van de totale schade minus de resterende waarborg middels factuur bij Huurder in rekening gebracht. Huurder  is er toe gehouden deze factuur  binnen 14 dagen aan Verhuurder te voldoen. Huurder is altijd verplicht enige schade per omgaande, doch ten minste binnen 24 uur, bij verhuurder te melden.

8. Vertrek

Op de dag van vertrek dient Huurder de Vakantiewoning uiterlijk op zondag om 23:59 uur en andere dagen om 11:00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen en per email voor akkoord bevestigd door Verhuurder. Indien Huurder toch de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende Huurder, tenzij anders vooraf overeengekomen en door Verhuurder per email bevestigd.
Huurder dient de woning bezemschoon achter te laten, waarbij Huurder kan denken aan:

 • De afwasmachine leeg- en proper maken en alles terug op zijn plaats zetten (boete 15,- euro)
 • Alle prullenbakjes (badkamers, toiletten, en keuken) leegmaken en proper achter te laten (boete 15,- euro)
 • Verwijder al het eten en drinken uit de kasten en ijskast (boete 15,- euro)
 • IJskast, oven en microgolf proper achter te laten (boete 15,- euro)
 • Alle ramen en deuren te sluiten
 • Sleutels terug te hangen voor de volgende huurder
 • Controleer goed of niets wordt vergeten (telefoons, tablets, opladers, kleding, ……)

Verhuurder heeft het recht om de aangegeven boetes bij Huurder in rekening te brengen.

9. Onderverhuring

Onderverhuring van de Vakantiewoning is niet toegestaan.

10. Zorg voor huis en omgeving

De Vakantiewoning dient door de Huurder en de medehuurders met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De Huurder zal zich als een goede huisvader gedragen en zal tijdens het verblijf de Vakantiewoning behoeden tegen brand, vorstschade, inbraak enz. De Huurder erkent hierbij uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de Huurder als enige aansprakelijk voor de door Verhuurder geleden schade.

11. Aansprakelijkheid

Huurder is in de betreffende huurperiode in de Vakantiewoning volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de Vakantiewoning, de inboedel en alle zaken die tot de Vakantiewoning behoren, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem niet kan worden toegerekend. De Huurder dient bij aankomst De Vakantiewoning en de inventaris/inboedel goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien Huurder schade of gebreken constateert, is Huurder verplicht dit onmiddellijk, doch niet later dan 2 uur na aankomst, bij Verhuurder te melden.

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de Vakantiewoning. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van de Vakantiewoning. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

Verhuurder is enkel aansprakelijk in geval van grove fout of bedrog. De vergoeding waarop Huurder aanspraak kan maken is beperkt tot materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan Verhuurder kan worden verweten, met uitsluiting van alle andere schade. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Verhuurder is bovendien beperkt tot [ ].

Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of tekortkoming aan de Vakantiewoning ingevolge een situatie van overmacht.

12. Annulering

Annulering door de Huurder dient altijd schriftelijk (per post of per email) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 60 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 75% van de huursom in rekening gebracht
 • Bij annulering minder dan 28 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd, tenzij de annulatie het gevolg is van het niet-tijdig betalen van de voorschot- of slotfactuur als bepaald in artikel 6.

Verhuurder wijst Huurder er uitdrukkelijk op en Huurder erkent dat hij zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, gelet op de uitzondering voorzien in artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

13. Klachten en geschillen

Klacht of gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk 24 uur na aankomst in de vakantiewoning aan Verhuurder worden gemeld. Deze (dringende) meldingen dienen telefonisch aan Verhuurder te worden gedaan, gevolgd door een bevestiging per email, al dan niet gestaafd aan de hand van fotomateriaal. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de Vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Partijen zullen steeds trachten tot een minnelijke regeling te komen. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet Huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten vaststellen en verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

14. Varia

Indien enige bepaling (of een deel ervan) van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aanleunt bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Deze overeenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.